Vastuullisuus

Näemme yhteiskuntavastuun keskeisenä strategisena menestystekijänä. Yhteiskuntavastuun keskeiset osa-alueet ovat taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sekä ympäristövastuu. Servican tärkeimmät sidosryhmät ovat omistajat, asiakkaat ja Servican henkilöstö. Servica raportoi näiden keskeisten sidosryhmien näkökulmista vastuullisuuden toteutumista.

Servican johto on määritellyt toiminnan periaatteet, jotka kertovat Servican sitoutumisen ja vastuut, niin laadun kuin ympäristö- ja turvallisuusasioiden suhteen.  Jokainen Servicassa työskentelevä on velvollinen noudattamaan näitä toiminnan periaatteita ja toimimaan sen pohjalta laadittujen ohjeiden mukaisesti.

Servican toiminnan periaatteet ovat

  • Asiakkaan tarpeen ymmärtäminen ja odotusten täyttäminen. Asiakkaan arvio ja palaute palvelusta ovat toiminnan suunnittelun ja kehittämisen lähtökohta.
  • Laatu lähtee toimivasta työyhteisöstä ja tyytyväisistä työntekijöistä. Seuraamme henkilöstön työtyytyväisyyttä, huolehdimme osaamisen kehittymisestä ja kehitämme esimiestyötä. Olemme sitoutuneet edistämään työterveyttä ja työturvallisuutta.
  • Parannamme jatkuvasti tuotteidemme, palvelujemme ja toimintamme laatua. Jokainen kantaa omalta osaltaan vastuunsa omasta työsuorituksestaan ja sen laadusta. Teemme yhteistyötä organisaatiomme eri yksiköiden välillä tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi
  • Huomioimme yhteiskunnan kestävän kehityksen vaatimukset ja pyrimme kehittämään ympäristöön positiivisella tavalla vaikuttavia toimintatapoja.
  • Olemme luotettava kumppani ja noudatamme kaikessa toiminnassamme lainsäädäntöä ja muita yhteiskunnan asettamia vaatimuksia.
Tietosuoja
 

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkoi toukokuussa 2018. Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja rekisteröidyn henkilön oikeudet säilyvät uudistuksessa pääosin ennallaan. Henkilöllä on jatkossakin oikeus esimerkiksi tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot ja poistamaan tarpeettomat tiedot.

Haluamme olla luottamuksen arvoinen myös tietosuojaa koskevissa asioissa niin omalle henkilöstölle, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillekin. Henkilötietoja käsittelevät Servicassa vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin nämä henkilötietoihin ja rekistereihin liittyvät asiat kuuluvat. Näin varmistamme, että estämämme tietojen luvattoman käytön, luovuttamisen ja muun asiattoman käsittelyn. Olemme ohjeistaneet Servican työntekijöitä huomioimaan työssään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä asioita ja käsittelemään henkilötietoja asianmukaisesti. Myös kaikissa omistajien ja yhteistyökumppanien kanssa laadituissa sopimuksissa, joissa käsitellään Servican toimeksiannosta henkilötietoja, on huomioitu salassapitovelvoite.

Lisätietoa:

www.tietosuoja.fi
EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Yhteystiedot

Kirjaamo
Leväsentie 3, 70700 Kuopio
kirjaamo@servica.fi

Tietosuojavastaava
Kirsi Happonen
p. 044 4260 006
kirsi.happonen@servica.fi

Huom: Tämä sivu on osittain vielä työn alla.