Hae
 

Vastuullisuus

Näemme vastuullisen toimintavan keskeisenä strategisena menestystekijänä. Servican yhteiskuntavastuun painopisteet on määritelty keskeisten sidosryhmien odotusten ja yhtiön strategian pohjalta. Monipalvelutuottajana Servican vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan näkyvät niin vastuullisena ostamisena ja oman palvelutuotannon hallintana kuin monessa tapauksessa myös asiakkaan vastuullisuuden tukemisena. Koko toiminnan arvoketju oli läpileikkaavana ajatuksena, kun vastuullisuuden eri näkökulmia punnittiin osana Servican toimintaa.

Vastuullinen palveluliiketoiminta tarkoittaa Servicassa, että huomioimme erityisesti toimintamme vaikutukset asiakkaan turvallisuuteen ja terveyteen sekä varmistamme palvelun laadun ja palvelulupausten toteutumisen. Asiakkaamme turvallisuudesta ja terveydestä huolehtiminen on meille erityisen tärkeä teema, koska toimintamme vaikuttaa laajasti eri ikäisiin ja –kuntoisiin väestöryhmiin Pohjois-Savossa. Asiakkaidemme turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia lakeja, ohjeistuksia ja määräyksiä on paljon, koska Servica toimii laajasti erilaisissa palveluissa. Kaikkien lakien ja määräysten noudattaminen on vastuullisuutemme perusta.

Vastuullisena yrityksenä Servica haluaa olla työntekijöilleen hyvä ja arvostettu työpaikka sekä haluttu työantaja. Toteutamme oikeudenmukaista henkilöstöpolitiikkaa sekä laadukasta ja vuorovaikutteista henkilöstöjohtamista. Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista sekä seuraamme sen kehittymistä. Arvostamme jokaisen servicalaisen tekemää työtä ja huolehdimme siitä, että meillä on osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö, joka tuottaa laadukkaita palveluja asiakkaille.

Servica hoitaa talouttaan vastuullisesti. Tuotamme taloudellista hyötyä omistajille, henkilökunnalle, tavaran- ja palveluntoimittajille sekä heidän työntekijöilleen, asiakkaille ja veronmaksajille.

Ympäristövaikutusten minimointi on keskeinen osa vastuullisuutta. Keskeisimmät toimenpiteet kohdistuvat mm. ympäristövaikutusten huomioimiseen palvelutuotannossa, jätteiden ja päästöjen määrän vähentämiseen sekä energiankäytön ja liikkumisen tehostamiseen.

Yhteiskuntavastuun strategisesta johtamisesta vastaa yhtiön johtoryhmä ja operatiivisia toimenpiteitä linjataan yhdessä valittujen olennaisten näkökulmien kautta. Johtoryhmä ohjaa ja seuraa yhteiskuntavastuun toteutumista ja sen etenemisestä raportoimme vastuullisuusraportissamme, joka julkaistaan vuosittain.

Tutustu tästä lisää

2020 vuosikertomus (sisältää vastuullisuusraportin)

2019 vuosikertomus (sisältää vastuullisuusraportin)

2018 vastuullisuusraportti

Whistleblowing-ilmoituskanava
 

Servicassa on käytössä Whistleblowing-ilmoituskanava, jonka kautta asiakkaat, yhteistyökumppanit ja työntekijät voivat ilmoittaa luottamuksellisesti, ja tarvittaessa anonyymisti, huolistaan liittyen eettisten toimintaperiaatteiden tai lakien  ja määräysten noudattamiseen.

Whistleblowing-palvelun kautta voi ilmaista huolensa jostakin, mikä ei noudata arvojamme ja ohjeistuksiamme, tai millä voi olla vakavia seurauksia organisaatiollemme tai yksittäiselle henkilölle.

 
Laatupolitiikka
 

Servican johdon määrittelemät toiminnan periaatteet muodostavat Servican laatupolitiikan. Laatupolitiikka pitää sisällään Servican sitoutumisen ja vastuut, niin laadun kuin ympäristö- ja turvallisuusasioiden suhteen.

Laatupolitiikkaamme on

  • Asiakkaan tarpeen ymmärtäminen ja odotusten täyttäminen. Asiakkaan arvio ja palaute palvelusta ovat toiminnan suunnittelun ja kehittämisen lähtökohta.
  • Laatu lähtee toimivasta työyhteisöstä ja tyytyväisistä työntekijöistä. Seuraamme henkilöstön työtyytyväisyyttä, huolehdimme osaamisen kehittymisestä ja kehitämme esimiestyötä. Olemme sitoutuneet edistämään työterveyttä ja työturvallisuutta.
  • Parannamme jatkuvasti tuotteidemme, palvelujemme ja toimintamme laatua. Jokainen kantaa omalta osaltaan vastuunsa omasta työsuorituksestaan ja sen laadusta. Teemme yhteistyötä organisaatiomme eri yksiköiden välillä tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi
  • Huomioimme yhteiskunnan kestävän kehityksen vaatimukset ja pyrimme kehittämään ympäristöön positiivisella tavalla vaikuttavia toimintatapoja.
  • Olemme luotettava kumppani ja noudatamme kaikessa toiminnassamme lainsäädäntöä ja muita yhteiskunnan asettamia vaatimuksia.
 
Tietosuoja
 

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkoi toukokuussa 2018. Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja rekisteröidyn henkilön oikeudet säilyvät uudistuksessa pääosin ennallaan. Henkilöllä on jatkossakin oikeus esimerkiksi tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot ja poistamaan tarpeettomat tiedot.

Haluamme olla luottamuksen arvoinen myös tietosuojaa koskevissa asioissa niin omalle henkilöstölle, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillekin. Henkilötietoja käsittelevät Servicassa vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin nämä henkilötietoihin ja rekistereihin liittyvät asiat kuuluvat. Näin varmistamme, että estämämme tietojen luvattoman käytön, luovuttamisen ja muun asiattoman käsittelyn. Olemme ohjeistaneet Servican työntekijöitä huomioimaan työssään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä asioita ja käsittelemään henkilötietoja asianmukaisesti. Myös kaikissa omistajien ja yhteistyökumppanien kanssa laadituissa sopimuksissa, joissa käsitellään Servican toimeksiannosta henkilötietoja, on huomioitu salassapitovelvoite.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen oikaisu_täydennys_käytön rajoitus pyyntö

Lisätietoa:

www.tietosuoja.fi
EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Yhteystiedot

Asiakaspalvelu
Leväsentie 3, 70700 Kuopio
asiakaspalvelu@servica.fi

Tietosuojavastaava
Kirsi Happonen
044 4260 006
tietosuojavastaava@servica.fi

Tietosuojaselosteet:

Tietosuojaseloste asiakasrekisteri

Tallentava kameravalvonta

Äidinmaitokeskuksen Asiakasrekisteri