Hae
 

Virhe!

Sinulla ei ole oikeuksia tälle sivulle.

Laatupolitiikka
 

Servican johdon määrittelemät toiminnan periaatteet muodostavat Servican laatupolitiikan. Laatupolitiikka pitää sisällään Servican sitoutumisen ja vastuut, niin laadun kuin ympäristö- ja turvallisuusasioiden suhteen.

Laatupolitiikkaamme on

  • Asiakkaan tarpeen ymmärtäminen ja odotusten täyttäminen. Asiakkaan arvio ja palaute palvelusta ovat toiminnan suunnittelun ja kehittämisen lähtökohta.
  • Laatu lähtee toimivasta työyhteisöstä ja tyytyväisistä työntekijöistä. Seuraamme henkilöstön työtyytyväisyyttä, huolehdimme osaamisen kehittymisestä ja kehitämme esimiestyötä. Olemme sitoutuneet edistämään työterveyttä ja työturvallisuutta.
  • Parannamme jatkuvasti tuotteidemme, palvelujemme ja toimintamme laatua. Jokainen kantaa omalta osaltaan vastuunsa omasta työsuorituksestaan ja sen laadusta. Teemme yhteistyötä organisaatiomme eri yksiköiden välillä tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi
  • Huomioimme yhteiskunnan kestävän kehityksen vaatimukset ja pyrimme kehittämään ympäristöön positiivisella tavalla vaikuttavia toimintatapoja.
  • Olemme luotettava kumppani ja noudatamme kaikessa toiminnassamme lainsäädäntöä ja muita yhteiskunnan asettamia vaatimuksia.
 
Laatusertifikaatti
 

Servican laatujärjestelmälle on myönnetty ensimmäinen sertifikaatti marraskuussa 2020 osoituksena siitä, että organisaation laatujärjestelmä täyttää ISO 9001: 2015-standardin vaatimukset. Uudelleensertifiointi -auditointi tehtiin syksyllä 2023. Saamamme sertifikaatin myötä osoitamme asiakkaillemme, että Servican toiminta ja palvelut täyttävät kansainvälisen laatustandardin kriteerit.

Vuosittaisilla seuranta-auditoinneilla varmistetaan, että jatkuvan laadunparantamisen periaatteita toteutetaan ja organisaation toiminta täyttää jatkossakin standardin vaatimukset uudelleensertifiointi- auditointien välillä.

 

Vastuullisuus

Vastuullinen Servica​​​​​​​

Vastuullinen palveluliiketoiminta tarkoittaa Servicassa, että huomioimme erityisesti toimintamme vaikutukset asiakkaan turvallisuuteen ja terveyteen sekä varmistamme palvelun laadun ja palvelulupausten toteutumisen. Asiakkaamme turvallisuudesta ja terveydestä huolehtiminen on meille erityisen tärkeä teema, koska toimintamme vaikuttaa laajasti eri ikäisiin ja –kuntoisiin väestöryhmiin Pohjois-Savossa. Asiakkaidemme turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia lakeja, ohjeistuksia ja määräyksiä on paljon, koska Servica toimii laajasti erilaisissa palveluissa. Kaikkien lakien ja määräysten noudattaminen on vastuullisuutemme perusta.

Servica hoitaa talouttaan vastuullisesti. Tuotamme taloudellista hyötyä omistajille, henkilökunnalle, tavaran- ja palveluntoimittajille sekä heidän työntekijöilleen, asiakkaille ja veronmaksajille. Toteutamme oikeudenmukaista henkilöstöpolitiikkaa sekä laadukasta ja vuorovaikutteista henkilöstöjohtamista. Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista sekä seuraamme sen kehittymistä. Arvostamme jokaisen servicalaisen tekemää työtä ja huolehdimme siitä, että meillä on osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö, joka tuottaa laadukkaita palveluja asiakkaille.

Ympäristövaikutusten minimointi on keskeinen osa vastuullisuutta. Keskeisimmät toimenpiteet kohdistuvat mm. ympäristövaikutusten huomioimiseen palvelutuotannossa, jätteiden ja päästöjen määrän vähentämiseen sekä energiankäytön ja liikkumisen tehostamiseen.

Yhteiskuntavastuun strategisesta johtamisesta vastaa yhtiön johtoryhmä ja operatiivisia toimenpiteitä linjataan yhdessä valittujen olennaisten näkökulmien kautta. Johtoryhmä ohjaa ja seuraa yhteiskuntavastuun toteutumista ja sen etenemisestä raportoimme vastuullisuusraportissamme, joka julkaistaan vuosittain.

Ruokapalveluissa luomutuotteiden käytön lisääminen on osa vastuullisuustekojamme. Päätös luomun käytön lisäämisestä tehtiin syksyllä 2023 ja Servica liittyi samaan aikaan mukaan Luomutetaan ruokapalvelut -hankkeeseen. Lue lisää tästä.

Tutustu tästä lisää

2022 vuosikertomus (sisältää vastuullisuusraportin)

2021 vuosikertomus (sisältää vastuullisuusraportin)

2020 vuosikertomus (sisältää vastuullisuusraportin)

2019 vuosikertomus (sisältää vastuullisuusraportin)

2018 vastuullisuusraportti

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä
 

Servicalle myönnettiin toukokuussa Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatti ympäristöasioiden hoitamisesta ja kehittämisestä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän mukaisesti.

Kolmepäiväisissä katselmuksissa käytiin läpi kaikki Servican palvelut ja kohteina olivat Harjulan sairaala, Haapaniemen koulu, KYS ja keskusvarasto. Ekokompassi-auditoijana toimi Anneli Ollilainen Visiannesta, joka tarkisti että Ekokompassin 10 kriteeriä toteutuivat Servican toiminnassa. Auditointiraportilla todettiin, että kaikilla palveluilla on olemassa hyviä ja toimivia ympäristöasioihin vaikuttavia toimintoja. Auditointiin osallistui kohteiden henkilöstöä sekä Servican ympäristötiimi, johon kuuluu ympäristövastaava ja palveluittain nimetyt ympäristötiimiläiset.

Sertifikaatin mukaisen toiminnan ja laadittujen tavoitteiden toteutumista seurataan Servicassa säännöllisesti. Tavoitteita ympäristövaikutusten vähentämiseksi päivitetään vuosittain ja vastuullisuus on yksi Servican strategisista tavoitteista.

Tästä jatkamme yhdessä suunnitelmallista ja tavoitteellista ympäristötoimintaa!

 
Ympäristölupaus
 

Olemme sitoutuneet omistaja-asiakkaidemme ympäristötavoitteisiin sekä luoneet omat tavoitteemme ja mittarit. Sitoudumme ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti ja noudatamme ympäristölainsäädännön vaatimuksia.

Asiakkaiden tiloissa työskennellessämme tuemme asiakkaitamme ottamaan ympäristönäkökohdat huomioon.

Käytämme palvelutuotannossamme raaka-aineita, vettä ja energiaa vastuullisesti sekä tehokkaasti.
Arvioimme kriittisesti kemikaalien tarpeellisuutta toiminnassamme ja käsittelemme niitä huolellisesti ohjeita noudattaen.

Koulutamme henkilöstöämme ympäristömyönteiseen toimintakulttuuriin ja lisäämme henkilöstömme tietotaitoa ympäristöasioissa.

 
Servica on mukana Kuopion kaupungin  ilmastostrategian toteuttamisessa
 

Ilmastoviisasta ruokaa lapsille ja nuorille -hanke

Ympäristöministeriö myönsi Kuopion kaupungille ja Servicalle hankerahoitusta Kuopion ilmastopoliittisten tavoitteiden eteenpäin viemiseksi. Syksyllä 2021 käynnistyneen Ilmastoviisasta ruokaa Kuopion lapsille ja nuorille -hankkeen tavoitteena on vähentää Kuopion kaupungin ruokapalveluiden ilmastovaikutuksia sekä edistää ilmastoystävällistä ja terveellistä ruokakulttuuria Kuopiossa. Hanke tuottaa tietoa kaupungin päätöksenteon tueksi sekä jalkauttaa Kuopion kaupungin strategisia ja ilmastopoliittisia tavoitteita ruokailijoille, kaupungin henkilöstölle sekä kuntalaisille.

Hankkeen keskeisimpinä toimijoina ovat Kuopion ruokapalveluiden toimintaa
määrittävät tahot perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelualueella,
Servica Oy sekä Kuopion kaupungin ympäristönsuojelu- ja hyvinvointipalveluiden asiantuntijat. Lisäksi hankkeen aktiivisina toimijoina ovat koulujen oppilaat, päiväkotilapset, ruokakasvatustyöryhmät sekä koulujen ja päiväkotien henkilökunta. Loppuvuoden aikana aloitettiin ensimmäiset toimenpiteet kohti ilmastoystävällistä ja terveellistä päiväkoti- ja kouluruokaa. Työ eteni Kuopion ruokapalveluiden ilmastotiekartan muodostamiseksi.

Hävikkisovellus pilotoitiin ja otettiin käyttöön

Vuoden 2021 aikana Servica kehitti uuden hävikin seuranta-sovelluksen, joka otetaan laajemmin käyttöön vuoden 2022 aikana. Sovelluksen avulla seurataan varasto-, keittiö-, tarjoilu- ja lautashävikkiä. Sovellus laskee kokonaishävikin, hiilijalanjäljen ja hävikistä aiheutuneet kustannukset. Raportointitietoa on saatavilla vasta vuodesta 2022 alkaen.

Osallistuminen valtakunnalliseen Hävikkiviikkoon

Jätekukko, Servica, Savonia ja Kuopion kaupunki järjestivät yhteistyössä koulukampanjan, jossa virtuaalisen oppitunnin avulla lisättiin tietoisuutta hävikin synnystä ja sen vähentämisestä. Lisäksi Hävikkiviikosta tiedotettiin kouluilla kampanjajulistein ja sähköisissä opastauluissa. Hävikkiviikon aikana järjestettiin myös sosiaalisen mediaan viestintäkampanja.

Yhdistelmäkonerobotti Elmeri käytössä Lippumäen sisäpalloiluhallissa

Servican laitoshuolto vastaa hallin 1 400 m² kentän ja 800 m² kuntosalin sekä pukuhuonetilojen siivouksesta. Liikuntatilojen siivousta tehostamaan hankittiin
Gaussian Roboticin Ecobot 50 -sarjan yhdistelmäkonerobotti. Robotti hoitaa lattioiden puhdistuksen täysin itsenäisesti ja on täysin etäohjattava, joten työkomennot voi antaa vaikka kotoa käsin tai ajastamalla. Kun robotti hoitaa lattiapinnat, voi laitoshuoltaja keskittyä muihin kriittisiin pisteisiin, kuten kosketuspintoihin. Robotti mahdollistaa myös lattian puhdistamisen useamman kerran päivässä. Robotti on ekologinen valinta,
sillä siinä on vedenpuhdistusjärjestelmä, jonka ansiosta se käyttää jopa kolme kertaa vähemmän vettä kuin tavallinen yhdistelmäkone. Hyvä työnjälki, tehokkuus
ja ekologisuus toteutuvat erinomaisesti.

 
Whistleblowing-ilmoituskanava
 

Servicassa on käytössä Whistleblowing-ilmoituskanava, jonka kautta asiakkaat, yhteistyökumppanit ja työntekijät voivat ilmoittaa luottamuksellisesti, ja tarvittaessa anonyymisti, huolistaan liittyen eettisten toimintaperiaatteiden tai lakien  ja määräysten noudattamiseen.

Whistleblowing-palvelun kautta voi ilmaista huolensa jostakin, mikä ei noudata arvojamme ja ohjeistuksiamme, tai millä voi olla vakavia seurauksia organisaatiollemme tai yksittäiselle henkilölle.

 
Tietosuoja
 

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkoi toukokuussa 2018. Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja rekisteröidyn henkilön oikeudet säilyvät uudistuksessa pääosin ennallaan. Henkilöllä on jatkossakin oikeus esimerkiksi tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot ja poistamaan tarpeettomat tiedot.

Haluamme olla luottamuksen arvoinen myös tietosuojaa koskevissa asioissa niin omalle henkilöstölle, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillekin. Henkilötietoja käsittelevät Servicassa vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin nämä henkilötietoihin ja rekistereihin liittyvät asiat kuuluvat. Näin varmistamme, että estämämme tietojen luvattoman käytön, luovuttamisen ja muun asiattoman käsittelyn. Olemme ohjeistaneet Servican työntekijöitä huomioimaan työssään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä asioita ja käsittelemään henkilötietoja asianmukaisesti. Myös kaikissa omistajien ja yhteistyökumppanien kanssa laadituissa sopimuksissa, joissa käsitellään Servican toimeksiannosta henkilötietoja, on huomioitu salassapitovelvoite.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen oikaisu_täydennys_käytön rajoitus pyyntö

Lisätietoa:

www.tietosuoja.fi
EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Yhteystiedot

0800 307 711 asiakaspalvelu
Saaristokatu 7, 70620 Kuopio
servica@servica.fi

Tietosuojavastaava
Kirsi Happonen
tietosuojavastaava@servica.fi

Tietosuojaselosteet:

Palkka- ja henkilötietojärjestelmä Populus

Rekrytointijärjestelmä Laura

Tallentava kameravalvonta Saaristokatu 7

Tallentava kameravalvonta Lounasravintola Hilima

Asiakasrekisteri äidinmaitokeskus

Nasdaq Boardvantage

Sermi asiakasrekisteri

Allekirjoituspalvelu VismaSign

WhistleBlow